وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

گروه ميراث فرهنگي و صنايع دستي

گروه ميراث فرهنگي و صنايع دستي

شرح وظايف:

- برنامه ريزي و نظارت در خصوص اجراي فعاليتهاي مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي و هدايت و جهت دهي آنها در راستاي توسعه بخش گردشگري.

- برنامه‌ريزي و نظارت بر كاوش‌هاي باستان‌شناسي، مرمت‌بنا و محوطه‌سازي و ساماندهي شهر تاريخي حريره.

- برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد موزه و آموزش هنرهاي سنتي و صنايع دستي.

- برنامه ريزي و نظارت براحياء بافت سنتي روستاي سفين و ثبت ميراث هاي طبيعي منطقه (مانند درختان كهنسال).

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.