وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره تشريفات

اداره تشريفات

شرح وظايف:

- انجام امور مربوط به ارائه خدمات به كليه ميهمانان و مدعوين سازمان در كيش اعم از داخلي و خارجي و رعايت استانداردها و ضوابط ارايه خدمات به ميهمانان و مدعوين سازمان با توجه به شان، منزلت، جايگاه سازماني مدعوين و ميهمانان سازمان.

- انجام امور مربوط به سفرها و ماموريت‌هاي داخلي و خارجي مديرعامل و انجام هماهنگي‌هاي لازم در اين‌زمينه.

- انجام امور مرتبط با بازديدها، و ملاقاتهاي مهمانان و هيات هاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي.

- برنامه‌ريزي در جهت حضور و سخنراني مديرعامل در مراسم و مناسبت‌هاي مذهبي، ملي و رويدادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و پيگيري امور مربوط به آنها از طريق مجاري ذيربط.

- برنامه‌ريزي و هماهنگي در جهت انجام مصاحبه‌هاي مديرعامل با انواع رسانه‌هاي داخلي و خارجي.

- انجام اقدامات لازم جهت نگهداري تاسيسات ، امكانات و تجهيزات مربوط به تشريفات سازمان و

- انجام امور مرتبط با نگهداري و ارائه خدمات در CIP و VIP .

- انجام هماهنگي باحراست فيزيكي در خصوص حفظ و حراست از تاسيسات و امكانات تشريفات .

- ارائه گزارشات لازم به مديريت جهت رفع كمبودها و به‌روز نمودن وسايل، تجهيزات و امكانات تشريفات.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.