وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره حسابرسي شركتها و مؤسسات

اداره حسابرسي شركتها و مؤسسات

شرح وظايف:

- كنترل وبررسي عملكرد واحدهاي حسابداري وتداركاتي سازمان، شركتها و مؤسسات و مراكز وابسته به سازمان، تهيه و تدوين و ارائه گزارش‌هاي موردي و تطبيق اقدامات انجام شده با الزامات اجرائي از نظر اجراي مقررات ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مورد عمل در مقاطع مختلف و مواعيد معين.

- تهيه و تدوين گزارشات تخصصي وحرفه اي از كارايي و توان اجرائي سيستم هاي مختلف موجود ، ظرفيت سيستم هاي طراحي شده در فعاليتهاي مالي، اقتصادي و تجاري سازمان .

- انتخاب معيارها و مباني كارآمد براي حسابرس و ارزيابي عملكرد مجموعه هاي عملياتي حسب نوع وظايف، اهداف و مسئوليتهاي هر واحد سازماني در مقاطع مختلف.

- اطمينان از كفايت و فراگيري روشهاي كنترلي و نظارتي و بررسي نتايج حاصله از كنترلهاي مقطعي و موردي در ابعاد و سطوح مختلف.

- آگاهي و شناخت قوانين و مقررات و ضوابط و برخورداري از قدرت تجزيه و تحليل از اطلاعات بدست آمده.

- شناخت نقاط ضعف، اشتباهات سهوي و غيرعمد و ارائه راه كارهاي تخصصي و عملي و اصلاح اشتباهات و تذكرات فني و حرفه‌اي كه بتواند در شفاف سازي عملكرد مالي موثر و مفيد باشد.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.