اداره امور دعاوي

شرح وظایف:

- بررسي شكايات و يا درخواست هاي مطرح شده عليه سازمان و تعيين راهكارهاي مربوطه.

- انجام امور مربوط به بررسي، اقامه، طرح و پاسخ و پيگيري دعاوي له و عليه سازمان،

- تهيه و تدوين دادخواست لوايح و عرضه در مراجع قضايي مختلف كشور به نمايندگي از سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه .

- تهيه و تدوين گزارش از محاكم قضايي و ارائه به مدير حقوقي ،‌امور قراردادها و املاك .

- انجام پيگيريهاي لازم در خصوص رفع شكايات و ارائه گزارش نتايج حاصله به مدير حقوقي،‌ ‌امور قراردادها و املاك .

- انجام امور مربوط به انتخاب مشاوران حقوقي، وكلاي دادگستري و نظارت بر اقدامات آنان .

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.