وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره امور قراردادها

اداره امور قراردادها

شرح وظایف:

- انجام امور مربوط به اظهار نظر حقوقي در مورد تدوين قراردادها، مبايعه‌ها، توافق نامه ها، اساسنامه شركتهاي تابعه و وابسته و ديگر اسناد تعهدآور حقوقي.

- انجام امور مربوط به اقدام قانوني نسبت به فسخ قراردادهاي منعقده با اشخاص حقوقي و حقيقي.

- ارائه اطلاعات مشاوره اي به واحدهاي مختلف سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه پيرامون قوانين و مقررات مرتبط با انعقاد قرارداد.

- راهنمايي و همكاري با سرمايه گذاران در جهت تسهيل امور قراردادهاي منعقده با واحدهاي سازمان

- كسب جديدترين قوانين و مقررات مصوبه در كشور و تطابق با مقررات وضع شده در منطقه.

- تهيه و ارائه گزارشات لازم در زمينه امور قراردادها به مدير امور حقوقي.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.